Politika Privatnosti

U daljem tekstu se možete informisati o tome u kojim situacijama, za koje svrhe i na koji način Via Academica obrađuje podatke o ličnosti.

Identitet i kontakt podaci rukovaoca

Rukovalac koji je zadužen za izvršavanje obaveza iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i odgovore na zahteve za ispunjenje prava lica na koje se podaci odnose, je Zvjezdana Crnogorac PR Edukacija Via Academica Beograd, sa sedištem u ulici Ustanička 10, Beograd. Adresa za prijem pošte je Takovska 12, 11000 Beograd. Matični broj kompanije je 64410849. Zajednički rukovaoci koje lica takođe mogu kontaktirati su:
Marina Đoković PR Studije Ub, sa sedištem u ulici Ratka Rankovića 11, Ub, matični broj: 65128080 i
Jovana Šopova PR Study Expo Consulting sa sedištem u Nišu – Crveni krst, matični broj: 65521253.

Kontakt podaci lica kome se možete obratiti povodom zaštite podataka o ličnosti

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti i drugim pitanjima koja se tiču obrade podataka o ličnosti možete se obratiti: telefon: +381 66 23 64 36 ili email adresu info@viacademica.com.

Svrha obrade, izvor podataka i pravni osnov za obradu

Via Academica prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti pre svega kako bi pružila usluge iz svoje ponude. U zavisnosti od vrste konkretne usluge, zavisiće i tačne vrste podataka koji se prikupljaju. Predmetne podatke Via Academica prikuplja pre svega direktno od svojih klijenata, ili gde je primenljivo, njihovih roditelja, i to po pravilu na osnovu online upitnika koji se dostavlja na početku saradnje. Tokom dalje saradnje potrebni lični podaci biće prikupljeni tokom razgovora sa mentorom i sastancima Via Academica, iz dokumentacije koju je potrebno dostaviti u cilju pružanja usluga, ili na drugi način koji je prilagođen konkretnoj usluzi.Podatke koji su neophodni da bi određena usluga bila pružena obrađujemo na osnovu izvršavanja ugovora kao pravnog osnova. Kako bi usluga bila što više prilagođena jedinstvenim potrebama konkretnog klijenta, možete nam dostaviti i niz neobaveznih podataka, koje u tom slučaju obrađujemo na osnovu vašeg pristanka. Takođe, ukoliko pristanete, možete nam dostaviti i podatke o tome kako ste saznali za Via Academica, ili druge slične podatke koje Via Academica koristi kako bi unapredila svoje usluge i komunikaciju sa klijentima. Via Academica email adrese koje je dobila direktno od lica u okviru raznih oblika saradnje na osnovu svog legitimnog interesa koristi za slanje newsletter-a, i drugih prigodnih obaveštenje. Posetioci sajta se takođe mogu na sajtu prijaviti da dobijaju newsletter, i ostaviti po želji druge kontakt podatke u svrhe informisanja o mogućnostima i opcijama za nastavak školovanja u Srbiji i inostranstvu. Svaki primalac ovakvih poruka može se odjaviti od daljeg prijema na odgovarajućem linku za odjavu koji se nalazi u svakoj od poruka. 

Primaoci podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti Via Academica može deliti sa partnerima sa kojima zajednički organizuje događaje, poput sajmova, radionica, prezentacija, webinar-a i slično.Takođe, u okviru pružanja usluga, podaci o ličnosti će biti podeljeni sa obrazovnim institucijama, poput osnovih i srednjih škola ili fakulteta, u skladu sa dogovorom sa klijentom ili potencijalnim poslodavcima, gde je to primenljivo. Ovi primaoci vas u okviru pružanja svojih usluga mogu kontaktirati i direktno. Podacima o ličnosti pristup mogu imati i obrađivači koji obrađuju podatke i ume Via Academica, poput IT kompanija koje održavaju sajt ili druge informacione sisteme. U cilju obrade i čuvanja podataka, analitike na web sajtu, kao i komunikacije sa svojim klijentima Via Academica koristi Google servise, poput Google Analitike, Google Workspace, Google Drive ili Google Meet. Za slanje newsletter-a i ostalih obaveštenja Via Academica koristi Mailchimp servis.

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu

Podaci o ličnosti se obrađuju u Srbiji i Evropi, ili na kao i na Google serverima. Takođe, u svrhu pružanja usluga klijentima Via Academica šalje lične podatke odgovarajućim primaocima iz gornje tačke 4, u zavisnosti od njihove lokacije koja može biti bilo gde u svetu.

Rok čuvanja podataka o ličnosti tj. kriterijumi za njegovo određivanje

S obzirom na prirodu usluga koje pruža, Via Academica podatke o ličnosti čuva 4 godine. Podaci o ličnosti kojima je istekao rok čuvanja se po završetku odgovarajuće školske godine brišu. Podaci o ličnosti koji se obrađuju na osnovu pristanka, brišu se kada lice povuče pristanak i podnese zahtev za brisanje podataka.

Pravo lica na koje se podaci odnose

Bilo koje lice na koje se podaci koje obrađujemo odnose ima pravo da zahteva od Via Academica da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka; pravo na uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose; pravo na ispravku i dopunu pogrešnih ili nepotpunih podataka, u bilo koje vreme; pravo na brisanje, kome se može udovoljiti u skladu sa zakonskim uslovima, odnosno kada podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu po osnovu legitimnog interesa rukovaoca, a nema drugog pravnog osnova za obradu; podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca; pravo na ograničenje obrade, kome se može udovoljiti ukoliko su ispunjeni propisani uslovi: ako je lice na koje se podaci odnose osporilo tačnost podataka o ličnosti, a rukovaocu je potrebno vreme koje mu omogućava da proveri tačnosti; ako je obrada je nezakonita, a lice se protivi brisanju i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili je lice već podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima lica; pravo da u bilo kom trenutku povuče svoj pristanak na obradu određenih podataka, ukoliko je pristanak pravni osnov za obradu.Lice takođe ima pravo na prigovor, ukoliko lice na koje se podaci odnose smatra da legitimni interes rukovaoca na osnovu kog se podaci obrađuju nije opravdan, odnosno da ugrožava prava, slobode i interese tog lica.

Pravo da se podnese pritužba Povereniku

Lice ima pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U nastavku su kontak podaci:
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120, Srbija. E-adresa: office@poverenik.rs

Postojanje automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje

Via Academica ne vrši automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje, na osnovu podataka o ličnosti koje obrađuje.