Kako da napišem CV i motivaciono pismo?

CV ili biografija studenta je lična karta aplikacije i kao takvoj joj treba posvetiti posebnu pažnju kada je apliciranje u pitanju. Mentori naše agencije su dobro upoznati sa formom i obimom informacija koje kvalitetan CV treba da pruži da bi ispunio uslove Admission board-a ili izborne komisije svake obrazovne ustanove u inostranstvu. Danas postoje brojni načini da napišete svoj CV, ali treba napraviti jasnu razliku između onog koji služi za apliciranje na posao i CV-ja koji se šalje kada se aplicira na studije, odnosno akademski oblikovanog CV-ja. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potrebna pomoć.

Motivaciono pismo je srce svake aplikacije i ovom delu naši mentori posvećuju najviše vremena i pažnje kao ključnom faktoru pri apliciranju. Motivaciono pismo je ono što vas, kao kandidata, izdvaja od drugih i deo koji je ključan kod izborne komisije koja ga čita. Ono mora biti određene dužine, pružiti dovoljno pravih informacija a zaobići irelevantne informacije, jezik kojim se kandidat obraća obrazovnoj instituciji mora biti jasan i komisiji mora biti jasna slika kandidata koji je pisao motivaciono pismo. Ovo je prelomna tačka gde stvarate svoj identitet pred prestavnicima komisije i time pridobijate njihovu pažnju, ili je gubite. Odlika motivacionog pisma koje će vam sastaviti i prilagoditi naši mentori je konciznost, relevantnost, poštovanje forme, dostupnost i tačnost podataka, individualni pristup u izradi i individualni pečat svakog kandidata. Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potrebna pomoć.

Administrator