Studentska viza za Austriju: sva uputstva na jednom mestu

Svake godine od juna do avgusta studentska viza za Austriju postaje jedna od gorućih tema naših studenata. Uvek je mnogo pitanja i dilema, a uslovi za dobijanje vize podložni su zakonskim promenama. U ovom tekstu dajemo vam informacije i uslove koji su na snazi za akademsku godinu 2021/2022.

Državljanima zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji je potrebna viza (boravišna dozvola) da bi mogli da borave u Austriji duže od 90 dana. Postoji više različitih vrsta viza za Austriju, a ona koja treba našim studentima zove se Nacionalna viza za boravak preko 90 dana, ili “D viza”. Cena ove vize iznosi 140 EUR i plaća se u gotovini u evrima.

Postoje dva načina na koja možete da podnesete zahtev za studentsku vizu Austrije:

 • Možete da aplicirate za vizu u Srbiji
 • Možete da aplicirate za vizu i po dolasku u Austriju (samo ukoliko imate biometrijski pasoš).

Bolje da studenti podnesu prijavu kada već stignu u Austriju, jer u isto vreme apliciraju i za boravišnu dozvolu.

studentska viza za austriju
studentska viza za austriju

PROCES APLICIRANJA ZA VIZU PO DOLASKU U AUSTRIJU

Potrebna dokumentacija za prvo podnošenje zahteva:

 • Popunjen formular koji se može preuzeti na sledećem linku. Formular možete takođe popuniti pri odlasku u magistrat, gde ćete moći da nađete besplatan primerak;
 • Važeći pasoš
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Jedna fotografija za biometrijski pasoš (3,5 x 4,5 cm) kola ne sme biti starija od 6 meseci
 • Potvrda o prijavi boravka (Meldezettel);
 • Dokaz o mestu boravka tj. ugovor iz studentskog doma ili o iznajmljivanju stana. Ukoliko iznajmljujete stan ili pak živite kod prijatelja, neophodno je da vam stanodavac odnosno nosilac ugovora ispuni sledeći obrazac (Wohnrechtsvereinbarung);
 • Potvrda o prijemu na studije (Zulassungsbescheid), odnosno (Studienblatt) i (Studienbestätigung). Ukoliko je student vanredan, treba da priloži potvrdu o pohađanju kursa nemačkog jezika;
 • Potvrda o nekažnjavanju iz zemlje porekla, koja ne sme biti starija od 6 meseci;
 • Dokaz o zdravstenom osiguranju. Primere osiguravajućih kuća možete naći ovde.

Studenti uglavnom uzimaju Wiener Gebietskrankenkasse“ (WGKK). Sa  potvrdom o prijavi boravka – tzv. Meldezettel, potvrdom o prijemu na studije, tzv. Zulassungsbescheid, odnosno Studienblatt i Studienbestätigung (i/ili kursu jezika) i pasosem odlazite na sledecu adresu:

 • Dokaz o obezbeđenim sredstvima za život, kao i potvrdu o poreklu novca. Iznos je propisan na osnovu uzrasta studenata,  a u zavisnosti od toga, cifru treba pomnožiti sa 12 meseci i dobijeni iznos dokazati izvodom iz vašeg računa u banci.
 1. Ispod 24 godine –515,30 € mesečno
 2. Iznad 24 godine – 933,06 € mesečno

Zahtev za studentsku vizu se mora podneti lično. Ukoliko ne vladate dobro nemačkim jezikom, imate pravo da povedete jednog prevodioca ili osobu od vašeg poverenja koja dobro vlada jezikom. Osim toga, sa službenicima u magistratu možete komunicirati i na engleskom jeziku.

Navedena dokumenta se predaju u kopijama, ali je neophodno da na uvid priložite i originalna dokumenta.

Dokumenta koja nisu na nemačkom jeziku se moraju prevesti od strane sudskog prevodioca i overiti. Sledeća dokumenta zahtevaju diplomatsku overu ili apostil pečat (ukoliko ih posedujete):

 • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko nemate internacionalni);
 • Izvod iz matične knjige venčanih;
 • Potvrda o razvodu braka;

Prvi zahtev za vizu se podnosi u Magistratu 35 (MA 35) na sledećoj adresi: Dresdner Straße 93, 1200 Wien.

Po novom zakonu, koji je stupio na snagu 1. septembra 2018. godine, odluku o dobijanju studentske vize nadležne institucije moraju da donesu u roku od 90 dana od dana predavanja zahteva.

Podnošenje zahteva za studentsku vizu se plaća, a ukupna cena iznosi između 160 i 174,30 €.

Napomena: u određenim slučajevima se od vas mogu tražiti i dodatna dokumenta kao što su: kopije svih strana pasoša, potvrdu o poreklu novca na računu (napismena potvrda od roditelja, kao i njihovi podaci, koji potvrđuju finansiranje svoje dece za određenu sumu) i u retkim slučajevima platnu listu osobe koja finansira studenta.

PROCES APLICIRANJA ZA VIZU U SRBIJI

Kada dobijete potvrdu da ste primljeni na fakultet u Austriji, potrebno je da predate zahtev za studentsku boravišnu vizu. Zakazivanje se vrši telefonskim putem ili e-mailom. Zahtev se predaje lično. Obrada zahteva za studente može potrajati tri meseca.

 • Skreće se pažnja na to da se naplaćuje samo podnošenje zahteva. Nisu predvidjene dodatne naplate za izdavanje vize. Svi obrasci su besplatni!
 • Obavezno je da podnosioc zahteva za vizu lično dodje u Ambasadu (izuzeta su deca mlađa od 16 godina).
 • Sva dokumenta se moraju predati u originalu i sa fotokopijom.
 • Ambasada zadržava pravo da zahteva dodatna dokumenta.

Potrebna dokumentacija:

 1. Obrazac zahteva za vizu, popunjen i sa potpisom, za svakog podnosioca zahteva bez obzira na uzrast. Primerak formulara ćete naći u prilogu email-a. U nekim slučajevima može se zahtevati dodatni obrazac i dodatna fotografija. Obrazac zahteva za vizu mora biti popunjen na nemačkom ili engleskom jeziku.
 2. Pasoš ili putna isprava, koja važi još najmanje tri meseca nakon isteka vize uz fotokopiju (prva strana i poslednja Šengenska viza) + kopija
 3. Stari pasoš + fotokopija (svih relevantnih stranica)
 4. Jedna fotografija pasoškog formata
  Svi zahtevi za izdavanje viza moraju sadržati dve biometrijske fotografije u boji, bez obzira na uzrast podnosioca zahteva, koje ispunjavaju sledeće kriterijume: ne smeju biti starije od šest meseci, svetla pozadina, veličina 3.5 x 4.5 cm, lice mora da obuhvata 2/3 fotografije, pogled prav neutralan izraz lica, zatvorena usta.
 5. Putno zdravstveno osiguranje koje ispunjava sledeće kriterijume:
  da važi u svim zemljama Šengenskog sporazuma (ne samo u Austriji ‒ austrijska „E- Card“ nije dovoljna!)
  da pokriva sumu od najmanje 30.000 EUR
  period važenja osiguranja mora biti adekvatan periodu važenja vize
  sedište osiguravajućeg društva mora biti u Austriji ili nekoj od zemalja članica Evropske unije.
  Možete da prikazete i osiguranje iż Srbije (SRB/A3 ili da zaključite putno osiguranje na duži period (napr. na 6 meseci – 90 dana).
 6. Original dopis austrijskog fakulteta ili škole o upisu (Zulassungsbescheid). Ukoliko vam nisu poslali poštom, dovoljan je i samo dopis koji ste imali sa školom/fakultetom putem mejla, koji treba da odšampate i dostavite kao dokument. + kopija
 7. Potvrda od fakulteta (sa prevodom) + index + kopija (svih relevantnih stranica) iz matične zemlje ili diploma o završenom dosadašnjem školovanju
 8. Dokaz o obezbedjenom smeštaju (to može biti ugovor o kupovini odnosno zakupu od domaćina u Austriji i pismena izjava pozivaoca o smeštaju. Druga opcija je dokaz da ste primljeni u studentski dom, a taj dokaz može biti uplata smeštaja u domu). Ukoliko su troskovi za smestaj do 304,45 €, potrebna je navedema mesecna suma novca iz liste, a u koliko su isti veci, potrebno je prikazati i dodatna novcana sredstva.
 9. Izvod iz kaznene evidencije MUP-a iz matične zemlje (dokaz da niste osudjivani). Taj dokument se dobija u nadležnom MUP-u u Srbiji, ne stariji od tri meseca, preveden na nemački od strane sudskog tumača.
 10. Izvod iz matične knjige rodjenih sa prevodom na nemački jezik overenim od strane sudskog tumača ili internacionalni
 11. Potvrda o finansijama (za osobe mladje od 24 godine: 552,53 EUR/mesečno; iznad 24 godine 1.000,48 EUR/mesečno).2 Ovu cifru treba pomnožiti sa 12 meseci i dobijeni iznos dokazati izvodom iz vašeg računa u banci).
  Umesto izvoda računa u banci, dokaz o finansiranju se može priložiti i u vidu garantnog pisma (Haftungserklärung) za sve vreme trajanja studija. Potrebna je kopija pasosa (svih relevantnih stranica), i dokaz o prihodima obveznika izdrzavanja u Austriji.

Zahtev za vizu se predaje u Ambasadi Austrije u Beogradu.
Rad sa strankama u vezi sa vizama: od ponedeljka do petka, 09.00-11.00 časova. Kontakt:
Sime Markovica 2
11000 Beograd
Tel: (+381/11) 33 36 500

DODATNE NAPOMENE

Ambasada Austrije vaš zahtev prosledjuje nadležnoj instituciji u Austriji na obradu i odlučivanje. Po dobijanju odgovora, Ambasada Vas blagovremeno obaveštava o ishodu. Ambasada nema uvid u obradu zahteva niti u dužinu obrade istog.

Sva dokumenta na srpskom treba predati sa prevodom na nemački od strane sudskog tumača. Dokumenta treba da se donesu – ako drugačije nije navedeno – u originalu. Prilikom podnošenja zahteva plaća se iznos od € 140,00.

Do odobrenja boravišne dozvole koje se ceka u matičnoj zemlji, imate pravo na boravak u zemljama šengenskog sporazuma od 90 dana u period od šest meseci sa srpskim pasošem. Dozvoljeni boravak od 90 dana nije vezan za kalendarsku godinu već za period od poslednjih šest meseci.

Gde možete izvaditi uverenje o nekažnjavanju?
Uverenje o nekažnjavanju se vadi na šalterima MUP-a gde je prebivalište studenta. Moraćete da popunite zahtev za izdavanje uverenja koje ćete dobiti na šalteru, priložite identifikaciju i dobićete uplatnicu kako biste platili taksu za ovo uverenje. Taksa iznosi oko 1000 dinara. S obzirom na situaciju, ove godine je MUP pokrenuo i uslugu izdavanja ovog dokumenta elektronskim putem preko sajta eUprava. Rok za obradu zahteva je 15 dana i uverenje stiže na kućnu adresu. Link: https://euprava.gov.rs/usluge/4875

Gde možete izvaditi izvod iz matične knjige rođenih?
Izvod iz matične knjige rođenih se može izvaditi u opštini rođenja. Možete tražiti domaći izvod iz matične knjige rođenih koji onda morate da prevedete na nemački jezik kod sudskog tumača, a možete da tražite i međunarodni izvod iz matične knjige rođenih. Prilikom vađenja izvoda potrebno je platiti taksu u iznosu od 440 dinara (domaći) ili 740 dinara (međunarodni) i priložiti zahtev za izdavanje izvoda (možete ga preuzeti na šalteru).

Šta je SRB/A3?

SRB/A3 je obrazac/potvrda pomoću koje se državljanin Srbije koji je otputovao u Austriju na privremeni boravak može lečiti.
Da bi ostvarili pravo na leĉenje u inostranstvu potrebno je da pre puta pribavite dvojezični obrazac ako putujete u zemlju sa kojom imamo zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, odnosno da pribavite „Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu” ako putujete u zemlje sa kojima nemamo takav sporazum. Potvrdu, odnosno odgovarajući dvojezični obrazac izdaje isključivo Republički fond za zdravstveno osiguranje u mestu prebivališta. U slučaju da je izdat odgovarajući dvojezični obrazac – troškove zdravstvene zaštite će namiriti RFZO, a u slučaju da je izdata pomenuta potvrda – RFZO će troškove refundirati (u celini ili delimiĉno). Za vreme boravka u inostranstvu, osigurano lice može da koristi zdravstvenu zaštitu samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravlja strane države. Osigurano lice koje je koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu se, sa originalnom medicinskom i računskom dokumentacijom, obraća Direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Beograd, sa zahtevom za naknadom troškova pružene zdravstvene zaštite.

Kontakti sudskih tumača za nemački:

Na internet stranici Ministarstva pravde Republike Srbije možete pronaći spisak svih sudskih tumača na teritoriji Srbije, a na posebnom linku i spisak svih sudskih tumača na teritoriji Vojvodine.
Link: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/13861/elektronska-evidencija-stalnih-sudskih- prevodilaca-i-tumaca.php
Link za sudske tumače u Vojvodini: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/tumaci.php

Svi studenti koji su koristili Via Academica usluge i aplicirali preko nas na austrijske univerzitete, mogu nam se javiti da besplatno dobiju dodatne instrukcije za studentske vize za Austriju.

Kao i uvek, Via mentorke se trude da vam pruže celokupnu pomoć za studije u inostranstvu, od početnog savetovanja, do samog odlaska na studije.

PROČITAJ JOŠ

Ko ide na studije u inostranstvo?
Predrasude koje vladaju među studentima Prošavši kroz veliki broj aplikacija za studije u inostranstvu, od biranja pravog programa do pisanja […]
poseta univerzitetima - via academica
Zašto je poseta univerzitetu ključni korak do prave odluke?
Via Academica je jedina agencija koja organizuje posete univerzitetima za buduće studente. Putovanja u Italiju na proleće i putovanje u […]
veštačka inteligencija uni pavia
Zanima te veštačka inteligencija? Univerzitet u Paviji ima novi bachelor program na engleskom!

Rok za prvu generaciju studenata je od jula do septembra, a Via mentorke ti besplatno pomažu da pošalješ aplikaciju

Školarina za ovaj program jedna je od najpovoljnijih u Evropi za ovu oblast studija!

U ovom tekstu ćeš saznati sve detalje o programu i apliciranju

master cyber security via academica

Šta studije veštačke intelingencije obuhvataju?

Veštačka inteligencija vrlo brzo je od naučne ili naučno-fantastične teme postala deo našeg svakodnevnog života. Ona obuhvata automatsko dijagnostikovanje, prevođenje, sintezu lekova, prepoznavanje glasa ili slika, automatsko vođenje i automatsku vožnju. Kompanije, institucije i istraživački centri imaju sve veću potražnju za stručnjacima koji će im pomoći da istraže mogućnosti u ovom sektoru.

Zato je Univerzitet u Paviji napravio program osnovnih studija Artificial Intelligence koji obuhvata osnove računarstva, matematike, fizike, statistike i kognitivne nauke, ali se fokusira na razumevanje veštačke inteligencije i u pogledu teorije i prakse. Sadrži i elemente prava i etike, koji se moraju uzeti u obzir kada se radi o društveno prihvatljivoj primeni veštačke inteligencije.

Studenti koji završe ovaj program moći će da rade na razvoju sistema, pametnih uređaja, u analizi podataka (odnosno na pozicijama: systems developer, smart device designer, data and information analyst, decision support operator) i u oblastima kao što su komunikacije, medicina, proizvodnja, zaštita životne sredine.

Više o veštačkoj inteligenciji i sličnim programima pročitaj u tekstu na našem blogu: Zanimanja budućnosti i studijski programi koji te ja njima vode.

Ovaj program ćeš moći da dodatno upoznaš na besplatnom webinaru

Datum i vreme webinara: 6. jul u 15h

Više praktičnih detalja o programu

 • Bachelor in Artificial Intelligence osmišljen je u saradnji sa Univerzitetom Milan Bicocca i University of Milan Statale. Pogledaj zvanični sajt programa na ovom linku
 • Rok za upis: od 15. jula do 2. septembra, a studije počinju 20. septembra.
 • Ima 30 mesta za studente koji nisu iz Evropske Unije.
 • Uslov za upis je SAT test sa rezultatom koji treba da bude veći od 960 od maksimalnih 1600. Više o SAT testu pogledaj u našem tekstu na ovom linku.
 • Studenti koji imaju pasoš Evropske Unije plaćaju 1500 eura po godini, a oni koji nemaju EU pasoš plaćaju iznos u opsegu od €156 do €3.985 godišnje u skladu sa svojim imovinskim stanjem. Pored toga, mogu da apliciraju za regionalnu stipendiju Italije. Svima koji apliciraju uz našu pomoć, dajemo besplatne instrukcije za ovu stipendiju čim izađu zvanični konkursi za svaku regiju.

Ne zaboravi da imaš besplatnu pomoć naših mentorki u svakoj fazi apliciranja, od savetovanja, preko pripreme i slanja aplikacije, do konkurisanja za regionalnu stipendiju.

Javi nam se na info@viacademica.com i zakazaćemo ti besplatno savetovanje na kome ćemo se dogovoriti za sve detalje.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

studentska viza za nemačku - via academica
troškovi života po zemljama- via academica
studentska viza za ameriku
besplatna letnja škola univerzieta iulm
Potpuno besplatna letnja online škola Univerziteta IULM!

I ove godine imaš priliku da upišeš besplatnu letnju školu komunikacija i medija koja će ti pomoći da otkriješ da li je ova oblast studija prava za tebe

Škola ti neće oduzeti mnogo vremena, ali ti može biti veoma korisna!

Šta nudi Junior Summer School?

Letnja škola Univerziteta IULM iz Milana, Junior Summer School, osmišljena je za učenike treće i četvrte godine srednje škole koji žele da bolje upoznaju studije komunikacija i marketinga, ali i da upoznaju ovaj univerzitet koji je specijalizovan za nekoliko oblasti društvenih nauka: jezike, medije, komunikacije, menadžment u turizmu i hospitalitiju…

Škola je od 28. juna do 9. jula.

Škola obuhvata kratke kurseve iz nekoliko oblasti, odnosno 3 predavanja od sat vremena koji će biti uvod u svaku oblast studija. Samo oblast Korporativne komunikacije će biti na engleskom, dok će ostali biti na italijanskom. S obzirom na to da je sve više učenika zainteresovano za studije na italijanskom, prenosimo vam celu listu kurseva. Na linku možete videti sadržaj svakog kursa i agendu predavanja. 

Ne propusti priliku da upoznaš ovaj univerzitet i stekneš znanja koja ti mogu promeniti pravac obrazovanja i buduće karijere. Škola nije intenzivna, ne oduzima ti mnogo vremena, ali ti može biti veoma korisna!

Javi nam se na info@viacademica.com i Via mentorke će ti besplatno pomoći da pošalješ prijavu!

novosti na univerzitetu cattolica koje moraš da znaš

Ako prvi put čuješ za IULM, onda treba da znaš i nekoliko važnih činjenica o ovom univerzitetu!

International University of Language and Media (I.U.L.M.) osnovan je 1968. Od samog početka, cilj ove institucije je bio da se naprave programi koji će u potpunosti odgovarati tržištu rada. Predviđanje trendova, prilagođavanje promenama i dinamično učešće u sistemu koji stalno napreduje – osnovna su obeležja rada IULM-a, koja idu u prilog ostvarivanju ove misije. Pored toga, treba da znaš i sledeće:

 • IULM je najbolji univerzitet u Italiji za studije stranih jezika, komunikacija, turizma i kulturnog nasleđa.
 • Osnova programa su studije najmodernijih komunikacionih strategija i upotrebe stranih jezika.
 • Partner je sa 116 univerziteta širom sveta, pa nudi veliki broj sudijskih boravaka i zajedničkih projekata.
 • Ima moderan kampus sa najsavremenijom opremom i tehnologijom i smeštajne kapacitete za inostrane studente.
 • Daje umanjenja školarine najboljim kandidatima, a možeš aplicirati i za regionalnu stipendiju Italije.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

studentska viza za nemačku - via academica
troškovi života po zemljama- via academica
besplatne-studije-u-italiji-regionalna-stipendija-master-studije-osnovne-studije-studije-u-italiji-besplatne-master-studije-u-italiji-via-academica
MODUL-UNI-VIA-ACADEMICA
Novi programi na Univerzitetu Modul u Beču koji će ti obezbediti osnovu za biznis i preduzetništvo

Od septembra u Beču možeš da upišeš nove programe osnovnih studija na engleskom: Applied Data Science i International Management with Professional Experience

Oba programa imaju praktični pristup i omogućavaju ti da stekneš dragoceno iskustvo koje će te pripremiti za zaposlenje odmah po završetku studija

I sve to u prelepoj prestonici Austrije koja godinama važi za jednu od najatraktivnijih studentskih destinacija

MODUL Uni Vienna Via Academica

Šta možeš da očekuješ od novih programa?

BSC in Applied Data Science

Ovaj program je kombinacija kvantitativnih predmeta i poslovne administracije. Cilj je da studenti steknu znanja o obradi podataka, ali sa fokusom na praktičnu primenu i važnost koju imaju za rešavanje problema i izazova u različitim biznisima i industrijama. Imaće nekoliko načina da znanja primene: kroz projekte iz poslovnog sveta, studije slučaja, i saradnje sa ekspertima iz ove oblasti. Kombinacija individualnog i grupnog rada posebno doprinosi da svaki student razvija vešine kao što su upravljanje vremenom, timski rad, komunikacija i organizacija.

Ko želi da upiše ovaj program, treba da ima interesovanje za statistiku i programiranje, obradu podataka, rešavanje problema, menadžment, trendove i etičke aspekte data management-a.

Program traje 6 semestara, a školarina je 6,417 EUR po semestru. Više informacija o programu možeš naći na zvaničnom sajtu, na ovom linku.

BSC in International Management with Professional Experience

Ovaj program je savršen izbor za učenike koji traže programe iz biznis menadžmenta jer će dobiti i znanje, menadžerske i liderske veštine koje su im potrebne u internacionalnom poslovanju, ali najvažnije od svega, imaće obaveznu praksu. Praksa traje 3-4 meseca, i može se realizovati u Austriji ili nekoj drugoj zemlji po izboru studenta. Više informacija o praksi možeš videti na ovom linku.

Ako te privlače marketing, prodaja, odnosi sa javnošću, finansije, ili želiš da osnuješ svoju firmu, onda će ti ovaj program pružiti odličnu osnovu. Naučićeš kako da razvijaš i primenjuješ različite menadžerske strategije, da radiš na organizacionim problemima koji se odnose na međunarodni biznis, i da upravljaš projektima i timovima na globalnom nivou.

Možeš da biraš neku od 4 specijalizacije: Entrepreneurship & Leadership, Business Psychology, Advanced International Management, International Marketing.

Program traje 7 semestara. Školarina je 6,072 EUR po semestru.

Prijave su još uvek otvorene, a aplikacije su vrlo jednostavne. Via mentorke ti pomažu da aplikaciju spremiš i pošalješ u najkraćem mogućem roku.

Modul University Vienna Via Academica

Koje su prednosti studija u Beču i na univerzitetu Modul?

 • Partnerstva sa preko 700 kompanija u kojima možeš raditi praksu u toku studija
 • Preko 80% internacionalnih studenata, više od 100 nacionalnosti na kampusu
 • Vrlo male grupe: odnos broja profesora i studenata je 1:20
 • Poslovno orijentisano obrazovanje koje podržava i neguje preduzetnički duh
 • Mogućnost da jedan semestar provedeš na partnerskim univerzitetima
 • Imaš pomoć univerziteta da pronađeš smeštaj u studentskim domovima i to po ceni od 315 eura mesečno
 • Na kraju treće godine svih programa imaš obaveznu praksu
 • Život u Beču je više od studentskog iskustva: u periodu od 2009. do 2019. godine Beč je bio na prvom mestu po kvalitetu života

MODUL UNIVERSITY VIENNA je naš partnerski univerzitet, pa ti Via mentorke besplatno pomažu u svim fazama aplikacionog procesa: od početnog savetovanje sa mentorom, preko priprema aplikacije, revizija dokumentacije, slanje aplikacije, praćenja rezultata i konačno do upisa na program.

Računaj i na našu besplatno pomoć oko dobijanja vize i povezivanje sa studentima koji su već na programima ovog univerziteta!

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

studentska viza za nemačku - via academica
troškovi života po zemljama- via academica
besplatne-studije-u-italiji-regionalna-stipendija-master-studije-osnovne-studije-studije-u-italiji-besplatne-master-studije-u-italiji-via-academica
eu business school barcelona
EU Business School: apliciraj sada i obezbedi sebi karijeru u biznisu

EU Business School još uvek ima otvorene rokove za osnovne i master studije, a Via mentorke ti pomažu da spremiš aplikaciju što pre

Jedna je od najboljih biznis škola u Evropi. Osnovana je 1973. a danas je mesto koje okuplja renomirane stručnjake iz sveta biznisa.

Nalazi se na 4 lokacije: Barseloni, Minhenu, Ženevi i Montrou u Švajcarskoj

Studenti koji upisu EUBS dobijaju i diplome sledećih univerziteta University of Derby, University of Roehampton London i Universidad Catolica de Murcia

Još 9 razloga da upišeš EU Business School:

 1. Internacionalno okruženje: EU Business School upisiju studenti preko 100 nacionalnosti;
 2. Male grupe: upoznaćeš sve svoje kolege i koleginice i imaćete dobru atmosferu na predavanjima;
 3. Studije na engleskom koji je jezik poslovanja na celoj planeti;
 4. Vrhunski predavači: visoko kvalifikovani stručnjaci iz akademskog sveta i sveta biznisa;
 5. Veliki broj specijalizacija na master studijama: biraj oblast koja ti najviše odgovara i počni da gradiš karijeru u toku studija;
 6. Umreži se i poveži sa preko 27 000 alumnista širom sveta;
 7. Upoznaj stvarni biznis: studiraj kroz studije slučaja, posete kompanijama i gostujućih predavanja;
 8. Globalni poslovni lideri: poseti top-level konferencije sa globalnim biznis liderima.
 9. Počni studije kada tebi odgovara: EU Business School nudi početak studija u januaru, martu i oktobru
Nađa Trifunović-EUBS 1

Nađa Trifunović upisala je program osnovnih studija Bachelor of Business Administration u Barseloni podelila sa nama svoje utiske

Završila je osnovnu školu i XIII gimnaziju u Beogradu, ali je odlučila da studira u Barseloni. Pitali smo je da nam ukratko opiše svoj put do studija inostranstvu.

Kako je nastala ideja o studijama u inostranstvu?

Studiranje u inostranstvu mi nije bila želja do četvrte godine srednje škole. Tada sam počela da razmišljam koje sve prednosti studiranje preko donosi i smatrala sam da će mi ono omogućiti da napredujem u svakom smislu.

Kada si počela pripreme?

Moj fakultet ne zahteva posebni prijemni ispit već samo ispit engleskog jezika. Engleski sam spremala oko mesec dana tj. imala sam dva časa nedeljno u školi koja se bavila spremanjem za TOEFL ispit.

Kako si se odlučila za EUBS i program studija? Na koji način si se informisala?

Iskreno nisam baš imala predstavu u koju državu ili grad bih konkretno otišla. Tada sam pričala sa drugaricom i ona mi je rekla da bi išla u Španiju. Ja sam bila za to, pa smo se prijavile u Via Academicu koja nam je preporučila trenutni fakultet.

Koje procedure su ti zadale najviše muka, a šta bi izdvojila kao najlakše u procesu apliciranja?

Najlakše je bilo prikupljanje dokumenata kao što je npr. motivaciono pismo jer je Via Academica to preuzela. U procesu aplikacije ništa nije bilo teško, ali ako bih morala da izdvojim nešto, onda je to priprema za TOEFL.

Kako si prošla proceduru dobijanja studentske vize?

Bilo je preteško i mučno. Bez obzira što sam dobila studentsku vizu, u Španiji me je zatekla nova procedura dobijanja residence card odnosno TIE. Milion dokumenata je potrebno a termini za predaju, otiske prstiju kao i preuzimanje lične karte su uvek zauzeti. Morala sam dva puta da vadim vizu zato što za dva meseca nisam uspela da dobijem TIE. Ovaj proces mi predstavlja najgori deo studiranja u inostranstvu.

Kako si našla smeštaj?

Preko Airbnb. Živim sa drugaricom iz Beograda.

Šta bi bio tvoj savet studentima koji se odluče da deo studija ili ceo program završe negde u inostranstvu?

Moj savet je da ukoliko idu sami, budu u studentskom domu fakulteta EU Business School jer se neće osećati usamljeno i sigurno će upoznati mnogo ljudi. Ukoliko idu sa nekim možda je stan bolja opcija jer imaju veću slobodnu, pogotovo sad za vreme korone. Takođe, savet je da na vreme počnu sa prikupljanjem dokumentacije za boravišnu vizu da ne bi imali probleme kao ja.

Nađa Trifunović-EUBS 2

Još uvek se pitaš da li je EU Business School pravi fakultet za tebe? Onda nam se javi na info@viacademica.com da zakažemo BESPLATNO savetovanje sa mentorom. Ako želiš da apliciraš, imaš BESPLATNU PODRŠKU naših mentorki koje će ti pomoći da spremiš aplikaciju u najkraćem mogućem roku. Pored toga, naše mentorke ti daju instrukcije za vizu kako bi taj proces bio što brži i lakši.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

studentska viza za nemačku - via academica
troškovi života po zemljama- via academica
besplatne-studije-u-italiji-regionalna-stipendija-master-studije-osnovne-studije-studije-u-italiji-besplatne-master-studije-u-italiji-via-academica
letnje škole 2021
Letnje škole 2021. ponovo otvaraju vrata inostranim studentima!

Naši partnerski univerziteti spremili su široku ponudu letnjih škola koje su odlična prilika da otkriješ koja je studijska oblast prava za tebe, kao i da upišeš studije godinu dana ranije i osiguraš svoje mesto

Naše mentorke preporučuju nekoliko univerziteta i besplatno ti pomažu da pošalješ prijavu

LUISS University: upiši studije godinu dana ranije i osiguraj svoje mesto na rimskom Bokoniju

Letnje škole ovog univerziteta mogu da se pohađaju online ili na predivnom kampusu u Rimu.

Traju po nedelju dana, a postoje dve smene. Rok za prijave je 10 dana pre početka kursa.

 • Od 21. do 25. juna letnji kurs je dostupan online ili na kampusu. Cena kursa je u oba slučaja ista, i iznosi 1400 eura. Ukoliko se odlučite za kurs na kampusu i želite i smeštaj, cena je ukupno 1600 eura.
 • Od 19. do 23. jula. kurs je dostupan samo na kampusu po ceni od 1200 eura bez smeštaja, iil 1400 eura sa smeštajem i hranom (doručak, ručak i večera) u studentskim domovima ovog univerziteta.

Kursevi je namenjen učenicima 3. godine srednje škole koji žele da kroz konkretno iskustvo provere da li žele da studiraju biznis, ekonomija, i društvene nauke.

Dodatna pogodnost je što imaju mogućnost da polože dodatni ispit i da se unapred upišu u na osnovne studije godinu dana pre standardnog upisnog roka.

barselona letnja škola

EU Business School: letnja škola biznisa u Barseloni za pamćenje

Ove godine EU Business School otvara svoj kampus u Barseloni za letnje škole, i to u dva termina: od 4. do 24. jula i od 1. do 21. avgusta 2021. Osmišljena je za srednjoškolce od 16 do 18 godina koji žele da studiraju biznis ili da provere da li je to najbolja karijera za njih, a pored toga da upoznaju kampus škole i Barselonu!

Predmeti i oblasti na kursu prilagođeni su potrebama srednjoškolaca: biznis menadžment, marketing ekonomija, komunikacija, pregovaranje, preduzetništvo, liderstvo, a mnogi od njih biće i predmeti na studijama. Časovi se održavaju pre podne, dok su popodneva rezervisana za razne ekskurzije i obilaske grada.

Školarina je €3,200 a ova cena obuhvata predavanje, knjige i materijale za učenje, početni kurs španskog, smeštaj u dvokrevetnoj sobi, sa doručkom, ručkom i večerom, zdravstveno osiguranje, sve aktivnosti koje škola podrazumeva (ekskurzije, sportske aktivnosti, posete kompanijama…) i podršku koja je svim učenicima na raspolaganju 24h.

Više o ovoj školi možete pogledati na ovom linku.

BHMS iz Lucerna: škola kulinarstva i hospitalitija

Ove godine škola će imati 3 termina: od 3. jula do 17. jula (2 nedelje) po ceni od 3490 švajcarskih franaka. Drugi termin je od 18. jula do 28. jula (1o dana) po ceni od 2350 franaka i treći od 27. jula do 7. avgusta, u istom iznosu, 2350 CHF. 

Ovo je jedinstvena prilika da divno provedeš dve nedelje u Švajcarskoj, stekneš nova znanja, veštine i poznastva sa vršnjacima iz celog sveta. Pored toga, letnja škola je odličan način da proveriš da li je oblast hotelijersva i kulinarstva baš ono što želiš da studirate. Učiš kroz zabavu, predavanja, posete muzejima i ekskurzije!

Ovaj program namenjen je učenicima od 15 do 18 godina koji žele da saznaju kako izgledaju studije hospitalitija kao i buduća zanimanja u ovom poslovnom sektoru.

U cenu škole ulazi: smeštaj u dvokrevetnim i višekrevetnim sobama, kao i obroke za dane trajanja škole, transfer od aerodroma do škole BHMS u Lucernu, seminare i radionice,ekskurzije van Lucerna, izdavanje sertifikata na kraju škole. Dodatni benefit ovog programa: Učenici koji nakon letnje škole upišu osnovne studije na BHMS, plaćaju školarinu koja je umanjena za iznos letnje škole!

letnji kursevi italija

Univerzitet u Padovi: kursevi italijanske istorije i kulture

Univerzitet u Padovi ove godine spremio je tri letnja kursa za zaljubljenike u italijansku istoriju i kulturu, koji žele da na licu mesta uče od italijanskih stručanjaka i prošire specifična znanja iz nekoliko oblasti. Ovo je spisak kurseva i periodi održavanja:

 • Italian fascism, history of a dictatorship: od 1. do 10. jula
 • Urban Culture and Politics in the Age of Giotto: od 6. do 17. jula
 • Science and Economy in the Age of Galileo: od 6. do 17. jula

Školarina za kurseve iznosi 150 eura, dok su kursevi besplatni studentima partnerskih univerziteta. Prijave su otvorene do 21. juna, a više informacija možete naći na ovom linku.

Možda je neka od ovih letnjih škola pravi način da doneseš odluku o studijama u inostranstvu. Za sve dodatne informacije i pomoć oko apliciranja, javi nam se na info@viacademica.com ili na +381 66 236436. Naše mentorke će ti besplatno pomoći da pošalješ aplikaciju, a dobijaš i besplatno savetovanje za sve naše partnerske univerzitete.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

studentska viza za nemačku - via academica
troškovi života po zemljama- via academica
besplatne-studije-u-italiji-regionalna-stipendija-master-studije-osnovne-studije-studije-u-italiji-besplatne-master-studije-u-italiji-via-academica
act masterklas
ACT iz Soluna: 3 masterklasa za master studije budućnosti

Ako tražiš master iz biznisa, psihologije ili hospitalitija, onda obavezno slušaj ova predavanja jer će ti vrhunski predavači predstaviti aktuelne teme baš iz ovih oblasti

Predavanja su na engleskom i drže ih profesori ovog univerziteta za internacionalne studente koji su u potrazi za odgovarajućim masterom

act masterklas

Masterklas iz biznisa: "A Brief History of Financial and Economic Crises"

utorak, 8. jun 2021. u 17h

Ovaj masterklas biće putovanje u istoriju ekonoskih kriza u poslednja 4 veka, o obrascima koji se ponavljaju, sistemskim graškama, neefikasnim tržištima i o vezi koju sve te pojave imaju sa psihologijom.

Masterklas drži Dr. Ioannis Krassas, profesor na predmetu Ekonomija i finansije na ACT, koji je 13 godina predavač na nekoliko univerziteta u Grčkoj i Velikoj Britaniji. Radio je kao konsultant na regionalnim projektima Evropske Unije, a oblast u kojoj se specijalizuje je bihevioralna ekonomija i finansije.

Masterklas iz psihologije: "Social Influence and the Intricacies of Persuasion"

sreda, 9. jun 2021. u 17h

Društveni uticaj jedna je od najzanimljivijih tema u socijalnoj psihologiji. Na ovom masterklasu prvo će se razgovarati o reakcijama ljudi na različite uticaje, zatim o socijalno-psihološkim procesima koji su uključeni u ubeđivanje, i na kraju o tome koje su krajnje granice ubeđivanja, zašto i kako ljudi mogu postati indoktrinirani.

Masterklas drži Dr. Maria Psoinos, socijalni psiholog sa ekspertizom u oblasti manjinskih grupa, zdravstva i psihosocijalnog blagostanja. Magistrirala je i i doktorirala na Univerzitetu Cambridge, a bila je istraživač i predavač na nekoliko univerziteta u Velikoj Britaniji i Grčkoj. Danas se posebno bavi pitanjem integracije migranata i izbeglica.

Masterklas iz hospitalitija: "Tourism in the Post-Covid Era"

četvrtak, 10. jun 2021. u 17h

Ovaj masterklas bavi se radikalnim promenama sa kojima se turizam suočava i sa kojima će se tek suočiti zbog pandemije. Postavlja se pitanja kako će se svi aspekti turizm  preoblikovati kako bi izašli na kraj sa novim potrebama.

Predavač je Anestis Th. Anastasiou, profesor i koordinator predmeta Hospitality and Tourism Management i na osnovnim i na master studijama. Bio je predavač na nekoliko internacionalnih akademskih institucija u oblasti biznisa, menadžmenta, i hospitalitija i preduzetništva. Pored toga, 2001. godine osnovao je kompaniju AA+Partners (www.training.gr) koja se bavi pružanjem obuka u oblasti hospitalitija i prodaje.

Ova predavanja će ti pomoći da upoznaš master programe koje nudi ACT iz Soluna i da proveriš da li je to pravo mesto za tvoje akademsko usavršavanje: 

Školarina za master je 6,900 €  po godini, a ACT daje stipendije koje podrazumevaju umanjenje školarine do 60% na osnovu proseka ocena sa osnovnih studija i na drugih aspekata aplikacije kao što su motivaciono pismo i intervju. 

Via Academica ti obezbeđuje besplatnu pomoć za sve faze apliciranja, kao i savetovanje sa mentorom na kome ćeš saznati više detalja o samom univerzitetu, programima i procudurama. Javi nam se na info@viacademica.com i zakaži svoj termin.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

studentska viza za nemačku - via academica
troškovi života po zemljama- via academica
besplatne-studije-u-italiji-regionalna-stipendija-master-studije-osnovne-studije-studije-u-italiji-besplatne-master-studije-u-italiji-via-academica
cattolica webinar master iz menadžmenta
Webinari Univerziteta Cattolica o master programima iz menadžmenta

Zanima te Luxury Goods Management ili Strategic Management for Global Business? Prijavi se na webinare da saznaš više o ovim programima!

Na webinarima učestvuju alumnisti koji će ti predstaviti svoj karijerni put, a postoji i posebna ponuda za umanjenje školarine

Master Luxury Goods Management (EMLUX) u Milanu

datum i vreme webinara: sreda, 26. maj, od 18:30 do 19:15

Ovo će biti sjajna prilika da saznaš više o programu, jer će o njemu pričati koordinatorka mastera, Lucia Bottecchia, ali i koordinator nastave Filippo di Lorenzo.

Posebna pogodnost je što će te sa programom upoznati i alumnistkinje programa: Kelsey Leigh Rivett, koja je danas E-Commerce Specialist u L’Orèal, kao i  Alexandra Des groseilliers, koja danas radi u Fendi kao Business Development Analyst.

Prvi kandidati koji nakon webinara budu aplicirali, dobijaju specijalni popust na školarinu!

Master Strategic Management for Global Business (SMGB) u Milanu

datum i vreme webinara: petak, 18. jun, od 16:00 do 17:00

Studenti će moći da čuju direktora programa Matea Pedriniija, koji je  proferosor na predmetu Corporate Strategy. Pored toga, na webinaru učestvuju i alumnisti i studenti koji trenutno pohađaju ovaj program, tako da možeš da očekuješ mnogo korisnih informacija i ličnih iskustava!

Univerzitet Cattolica poznat je po velikoj ponudi dvogodišnjih i specijalističkih (jednogodišnjih) master programa koji ti omogućavaju dobru teorijsku i praktičnu osnovu za brojna zanimanja iz oblasti menadžmenta, biznisa i finansija. Alumnisti Katolike vrlo se brzo zaposle i uspešno grade karijere u velikim kompanijama.

Webinari su prilika da upoznaš neke od njih! Ukoliko ne možeš da prisustvuješ, dobijaš na mejl snimak webinara.

Ako se odlučiš da apliciraš, računaj na potpuno besplatnu pomoć Via mentorki koje će ti spremiti dokumentaciju i poslati aplikaciju što pre. Pored toga, imaš i besplatno savetovanje, i ne plaćaš aplikacionu taksu koja iznosi 75 eura.

Javi nam se na info@viacademica.com i zakazaćemo ti savetovanje na kome ćeš dobiti sve instrukcije.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

studentska viza za nemačku - via academica
troškovi života po zemljama- via academica
besplatne-studije-u-italiji-regionalna-stipendija-master-studije-osnovne-studije-studije-u-italiji-besplatne-master-studije-u-italiji-via-academica
Bocconi Early Session Via Academica
Bocconi Early Session 2021: sve što treba da znaš

Učenici treće godine srednje škole koji su se već opredelili za Bocconi, ove godine mogu aplicirati skoro do kraja juna

Kao i svake godine, Via mentorke prate informacije i pomažu ti da spremiš aplikaciju

Rani upis na Bocconi: kako izgleda ovogodišnji kalendar?

Bocconi Early Session 2021. odvija se do 17. maja do 24. juna. Online testiranje (takozvani Bocconi test) biće realizovano od 12. do 16. jula, dok rezultati ovog kruga selekcije stižu krajem septembra.

Ove godine budući studenti će od 1. do 6. jula moći da urade “demo test” odnosno da provere tehničke aspekte testiranja, da podese svoje uređaje i da se upoznaju sa platformom za testiranje, ali to neće biti simulacija samog testa.

Važno je da napomenemo da će učenici moći da pošalju svoju aplikaciju bez svedočanstva treće godine srednje škole do kraja roka, odnosno 24. juna, ali će moći da naknadno uđu u svoj nalog i da ga dodaju u aplikaciju do 9. jula. Dodatne informacije pogledaj na zvaničnom sajtu na ovom linku.

Treba ti pomoć za rani upis na Bocconi?

Via Academica ima posebne mentorske pakete koji ti omogućavaju podršku u svim fazama aplikacije

Naše mentorke ti daju instukcije, pomažu u pripremi dokumentacije i zajedno sa tobom šalju aplikaciju. Želiš da apliciraš na Bocconi stipendiju? Odgovore ćeš takođe dobiti u toku procesa! Pored toga, svi naši kandidati imaju besplatne prijave na naša dva partnerska univerziteta!

upiši bocconi letnja škola

Dodatne informacije o ranom upisu na Bocconi

Bocconi Early Session ili rani rok namenjen je učenicima trećeg razreda srednje škole koji žele ranije da osiguraju svoje mesto. Procedure i dokumentacija za upis isti su kao i za standardne rokove, ali većina mesta popunjena je nakon ranog roka i nakon prvog zimskog roka, koji obično traje do polovine januara.

S obzirom na to da je konkurencija uvek velika, savetujemo vam da aplicirate što pre! Rane aplikacije imaju veće šanse za dobijanje stipendija i drugih finansijskih olakšica, kao i ispunjavanje rokova za vize, kada su u pitanju studenti koji nisu iz Evropske Unije.

Ukoliko te zanima kako izgleda Bocconi test, kako i gde da se pripremiš, detaljna objašnjenja ćete pronaći u ovom tekstu. Ako ste se do sada spremali za SAT, pa je potrebno da se preorijentišeš na Bocconi test, onda će ti biti koristan tekst o razlikama između ovih testova.

Prvi korak je savetovanje 1-1 sa mentorom gde ćeš dobiti sve informacije o procedurama i dokumentaciji, a onda zajedno krećemo u proces. Pošalji nam upit na info@viacademica.com ili nas pozovi na +381 66 236 436 i zakazaćemo ti prvi slobodan termin!

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

studentska viza za nemačku - via academica
troškovi života po zemljama- via academica
besplatne-studije-u-italiji-regionalna-stipendija-master-studije-osnovne-studije-studije-u-italiji-besplatne-master-studije-u-italiji-via-academica
Swiss dine & French wine – radionica kuvanja s vinom
Swiss dine & French wine - radionica kuvanja s vinom

Znati uživati u odličnoj hrani i vinu je čist hedonizam. To je nešto što se živi, i uči se kroz iskustvo. Znati pripremiti dobru i ukusnu hranu je nauka, a takođe i upariti ga sa vinom tako da svi ukusi dođu do izražaja, a užitak bude na maksimumu. To je „lifestyle“ koji se uči i gradi vremenom sa mnogo strasti i posvećenosti i nezaboravnih trenutaka.

Ako želiš da hedonizam postane i tvoj životni stil, i želiš da naučiš o kuvanju, vinima i hospitality-ju, i otvoriš vrata jednom potpuno novom svetu pozivamo te na jedinstveni događaj u saradnji sa dve najprestižnije institucije iz inostranstva koje nude programe culinary arts, wine manegement i hospitality - Swiss Education Group i Burgundy School of Business.

Datum i vreme: četvrtak, 3. jun u 18h

Mesto: Rocksta, Koče Popovića 4, Beograd

Radionica kuvanja s vinom probudiće tvoja čula i predstaviti životni stil koji ćeš imati priliku da iskusiš tokom studija na ovim prestižnim univerzitetuma.

Kroz zajedničko pripremanje hrane i degustaciju vina upoznaćemo te sa svetom vinske industrije, kulinarskih veština , umećem uparivanja vina i hrane, mogućnostima koje nude studije u sferama hospitality-ja, kulinarstva i vinskog menadžmenta i turizma. Ovo je događaj na kom ćeš kroz celokupno iskustvo moći da prođeš lično i tako se uveriš da li je to pravi poziv i lifestyle za tebe.

Organizujemo je u saradnji sa Marijom Glišić, autorkom bloga Vinski kutak.

Zašto smo izabrali Swiss Education Group alijansu i  Burgundy School of Business? SEGpredstavlja alijansu najprestižnijih švajcarskih škola za oblasti biznisa, hotel menadžmenta i hospitality-ja, a posebno se ističe njihova Culinary Arts Academy – jedna od najboljih kulinarskih akademija na svetu čiji su kuvari sastavljali menije na kraljevskim dvorovima. Burgundy School of Business je u top 3% najboljih biznis škola u Evropi, a poznata je još i kao “Harvard” za programe u oblasti vinskog menadžmenta i turizma. Na BSB-u se posebno ističe School of Wine and Spirit Business, škola sa najsavremenijom opremom za izučavanje vina i vineske industrije. Studijski programi ovih škola ti omogućavaju zavidnu karijeru u oblasti hospitality-ja, pogotovo ako su tvoja strast kulinarstvo, vina, ugostiteljstvo i menadžment ugostiteljskih objekata poput restorana i hotela. Partner događaja nam je i vinarija Fruškogorski vinogradi čija vina ćemo degustirati u toku radionice i večere.

Radionicu će voditi iskusni kuvari škole kulinarstva Il Primo Cooking School. Na kraju večeri, očekuje nas druženje i uživanje u hrani koju ćemo zajednički pripremati, kao i degustacija vina.

Broj učesnika je ograničen na 15.

Prijavi se popunjavanjem kratkog upitnika, a Via mentorke će te konktaktirati radi dalje selekcije

Događaj je namenjen studentima koji su zainteresovani za svet kulinarstva, hospitalitija, vinske industrije, hotel menadžmenta, i turizma. Takođe, pozivamo i sve koji su na neki način uključeni u svet vina i hospitality-ja, a žele da istraže opcije za dalje usavršavanje da nam se pridruže i podele svoja znanja s nama, ali i otkriju opcije koje pružaju Swiss Education Group-a i Burgundy School of Business.

Cilj radionice je da se budući studenti upoznanju sa životnim stilom koji će imati priliku da “okuse” tokom studija na ovim prestižnim školama u Švajcarskoj i Francuskoj, i na taj način donesu odluku vezano za buduće studije. Ukoliko je ovo baš ono što tražiš, prijavi se na ovaj događaj koji i simbolično nosi ime Swiss Dine French Wine.

JOŠ KORISNIH TEKSTOVA

studentska viza za nemačku - via academica
troškovi života po zemljama- via academica
besplatne-studije-u-italiji-regionalna-stipendija-master-studije-osnovne-studije-studije-u-italiji-besplatne-master-studije-u-italiji-via-academica